1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next

RankHostHostnameIP:PortPlayersAvg.Game ModeLanguageTime
#1  ÇÎÌÁÈ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ  81.176.176.46:7777 899/1000 928.14 •Survival•Extre... &Union RU-EU 01:00
#2 Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 95.213.255.83:7771 812/1000 908.90 Russia/RP/RPG/Rol... 10:00
#3 STAFF » RP | Alabama | Bonus: 9lvl 90kk 149.202.88.112:7771 750/1000 778.37 Russian|RolePlay|... Russian 03:00
#5 Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 95.213.255.83:7773 692/1000 766.77 Russia/RP/RPG/Rol... 10:00
#7 Ñåðâåð ñ ÄÐÀÊÎÍÎÌ! ÇÀÕÎÄÈ! 46.174.53.24:7777 669/980 666.93 ÆÎÏÀ!!!11!!1 Russian 12:00
#8 STAFF » RP | Montana | Bonus: 9lvl 90kk 149.202.88.112:7773 650/1000 662.07 Russian|RolePlay|... Russian 04:00
#6 Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 95.213.255.83:7774 630/1000 766.14 Russia/RolePlay/R... 10:00
#4 Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 95.213.255.83:7772 621/1000 772.17 Russia/RPG/RolePl... 10:00
#11 FZ Roleplay [S1] Rol en español 192.99.185.85:7777 564/600 420.19 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#12 FZ Roleplay [S2] Rol en español 192.99.185.105:7777 487/600 407.88 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#13 FZ Roleplay [S2] Rol en español 192.99.185.110:7777 487/600 406.86 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#14 FZ Roleplay [S4] Rol en español 158.69.175.163:7777 458/600 374.97 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#15 FZ Roleplay [S4] Rol en español 158.69.175.175:7777 458/600 374.72 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#16 STAFF » RP | Indiana | Bonus + Îòêðûò ñåãîäíÿ! 149.202.88.112:7772 439/1000 374.44 Russian|RolePlay|... Russian 04:00
#45 BABILON RP | Çàâòðà Öåëûé äåíü - ÌÏ íà ÀÄÌ :) 91.134.211.182:7777 431/500 209.88 |•••• BABILON... Russian/Pyccêèé 06:00
#18 Frost-Rp | Èãðàé òàì, ãäå ëó÷øå! 91.134.211.179:7777 303/500 335.16 Frost RP Russia GTA Online 06:00
#31 Cidade Vida Real RPG ® | Server: 1 | #HeavyHost 158.69.39.196:7777 303/500 250.10 Brasil - CVR RPG ... Português - Brasil 00:00
#22 « Center-Rp » | Áîíóñ: 10ëâë,70kk,50000äîíàòà 176.32.36.88:7777 291/577 327.41 « Samp-Rp » Russian 06:00
#28 Stels RP | 10lvl 100kk 55k Donate (ÀÄÌ,ËÈÄ) 176.32.37.187:7777 261/556 271.42 ÃÒÀ ÑÀÌÏ 0... G T A
#29 •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Êâåñòû • Çîìáè • Ìàãèÿ 46.174.54.184:7777 252/500 252.83 ••• MMORPG ••• • Òåìíûå v... 05:00
#40 FZ Roleplay [S5] Rol en español 149.56.218.191:7777 250/600 227.83 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 19:00
#39 GTA:SA DayZ Zombies! {Go go go!} 31.210.171.71:7797 243/500 234.42 Sunset DayZ v0.7.3b [ENG/RUS] 23:00
#34 Norman-RP [01] 14 lvl 10kk 30k Donate 217.106.104.108:7777 240/1000 244.62 « Norman | RoleP... Russian 05:00
#33 Continent RP | Áîíóñ: 10lvl 95kk 70k äîíàò 176.32.36.220:7777 198/500 248.26 « Ñàìï-Ðï » Russian 06:00
#20   « UIF - United Islands Freeroam (0.3.7) » 51.254.85.134:7776 196/700 327.94 Freeroam/Stunt/DM... English

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next