1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next

RankHostHostnameIP:PortPlayersAvg.Game ModeLanguageTime
#1  ÇÎÌÁÈ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ  81.176.176.46:7777 901/1000 931.73 •Survival•Extre... &Union RU-EU 21:00
#2 Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 95.213.255.83:7771 848/1000 926.46 Russia/RPG/RolePl... 10:00
#4 Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 95.213.255.83:7774 787/1000 841.12 Russia/RPG/RolePl... 10:00
#3 Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 95.213.255.83:7773 766/1000 842.33 Russia/RPG/RolePl... 10:00
#6 STAFF » RP | Alabama | Bonus: 9lvl 90kk 149.202.88.112:7771 729/1000 769.84 Russian|RolePlay|... Russian 03:00
#7 STAFF » RP | Montana | Bonus: 9lvl 90kk 149.202.88.112:7773 650/1000 650.46 Russian|RolePlay|... Russian 03:00
#5 Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 95.213.255.83:7772 587/1000 802.50 Russia/RolePlay/R... 10:00
#15 FZ Roleplay [S2] Rol en español 192.99.185.110:7777 578/600 408.18 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#16 FZ Roleplay [S2] Rol en español 192.99.185.105:7777 578/600 407.56 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#13 FZ Roleplay [S1] Rol en español 192.99.185.85:7777 523/600 412.86 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#27 Whisper Role Play | Íàáîð â ëèäåðîâ, çàõîäè áðî :D 217.106.106.113:7777 488/500 303.07 |WHISPER RP| Russian 05:00
#20 FZ Roleplay [S4] Rol en español 158.69.175.163:7777 455/600 372.65 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#21 FZ Roleplay [S4] Rol en español 158.69.175.175:7777 455/600 371.73 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 12:00
#11 STAFF » RP | Indiana | Bonus: 9lvl 90kk 149.202.88.112:7772 441/1000 453.21 Russian|RolePlay|... Russian 03:00
#14 Ñåðâåð ñ ñóïåðñïîñîáíîñòÿìè!! ÇÀÕÎÄÈÒÅ!!!!! 46.174.53.24:7777 434/500 409.09 ÇÀÕÎÄÈÒÅ! Russian 12:00
#28 Continent RP | Áîíóñ: 10lvl 95kk 70k äîíàò 176.32.36.220:7777 327/500 300.41 « Ñàìï-Ðï » Russian 05:00
#22 Frost-Rp | Ó íàñ òû íå îòêàæåøü ñåáå âî âñåì! 91.134.211.179:7777 302/500 348.53 Frost RP Russia GTA Online 05:00
#35 Alternative RP | 10lvl 80kk 50k Donate (ÀÄÌ,ËÈÄ) 176.32.36.52:7777 293/523 265.80 « Samp-Rp 0.3.7 » Russian 05:00
#34 Stels RP | 10lvl 99kk 55k Donate (ÀÄÌ,ËÈÄ) 176.32.37.187:7777 284/556 269.57 ÃÒÀ ÑÀÌÏ 0... G T A 05:00
#41 Norman-RP [01] 14 lvl 10kk 30k Donate 217.106.104.108:7777 240/1000 244.72 « Norman | RoleP... Russian 05:00
#37 Cidade Vida Real RPG ® | Server: 1 | #HeavyHost 158.69.39.196:7777 235/500 255.27 Brasil - CVR RPG ... Português - Brasil 00:00
#48 FZ Roleplay [S5] Rol en español 149.56.218.191:7777 232/600 206.38 FZ:RP v4.70 - Rol... Español - Spanish 19:00
#43 GTA:SA DayZ Zombies! {Go go go!} 31.148.248.210:7797 227/500 234.68 Sunset DayZ v0.7.3b [ENG/RUS] 23:00
#12 « Flash-RP » | Bonus: 10lvl 30kk 10k donate *ËÈÄ* 91.134.211.182:7777 202/500 419.66 « Samp-Rp 0.3e » Moscow City 05:00
#23   « UIF - United Islands Freeroam (0.3.7) » 51.254.85.134:7776 202/700 348.06 Freeroam/Stunt/DM... English 12:00

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next