• • Ñ Å Ê Ò Î Ð • • www.samp-sektor.ru •


tableGeneral Information

Hostname:• • Ñ Å Ê Ò Î Ð • • www.samp-sektor.ru •
IP/Port:46.174.54.184:7777
Ping (Beta):Testing...
Players:423/500
Avg. Players:317.96
Peak Players:483
Peak Players (24h):483
Game Mode:• Äîáðî ïîæàëîâàòü! •
Language:• ÌÀÃÈß •
Map:OCTPOB
Server Version:0.3.7-R2
Time:21:00
Website:http://www.samp-sektor.ru
Last Update:20:42:10, 22/10/2017
Rank:#23

userPlayers Online

IDNicknameScorePing

Sorry, there is a limitation in SA:MP which means servers with over 100 players online do not report detailed player data. Hence, we can not retrieve it.

tableGraphs

tableSignatures

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • www.samp-sektor.ru •

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • www.samp-sektor.ru •

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • www.samp-sektor.ru •

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • www.samp-sektor.ru •