• • Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Òåìíûå • Ñâåòëûå • Çîìá


tableGeneral Information

Hostname:• • Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Òåìíûå • Ñâåòëûå • Çîìá
IP/Port:46.174.54.184:7777
Ping (Beta):Testing...
Players:231/500
Avg. Players:252.79
Peak Players:497
Peak Players (24h):405
Game Mode:••• MMORPG •••
Language:• ÇÎÌÁÈ •
Map:OCTPOB
Server Version:0.3.7-R2
Time:01:00
Website:http://www.samp-sektor.ru
Last Update:23:26:12, 11/12/2017
Rank:#33

userPlayers Online

IDNicknameScorePing

Sorry, there is a limitation in SA:MP which means servers with over 100 players online do not report detailed player data. Hence, we can not retrieve it.

tableGraphs

tableSignatures

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Òåìíûå • Ñâåòëûå • Çîìá

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Òåìíûå • Ñâåòëûå • Çîìá

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Òåìíûå • Ñâåòëûå • Çîìá

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Òåìíûå • Ñâåòëûå • Çîìá