• • Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •


tableGeneral Information

Hostname:• • Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •
IP/Port:46.174.54.184:7777
Ping (Beta):Testing...
Players:215/500
Avg. Players:296.51
Peak Players:497
Peak Players (24h):456
Game Mode:• Äîáðî ïîæàëîâàòü! •
Language:• ÌÀÃÈß •
Map:OCTPOB
Server Version:0.3.7-R2
Time:10:00
Website:http://www.samp-sektor.ru
Last Update:08:26:02, 25/02/2018
Rank:#30

userPlayers Online

IDNicknameScorePing

Sorry, there is a limitation in SA:MP which means servers with over 100 players online do not report detailed player data. Hence, we can not retrieve it.

tableGraphs

tableSignatures

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •