Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next

RankHostHostnameIP:PortPlayersAvg.Game ModeLanguageTime
#71 OZ Roleplay [S1] 5 a 7 vehículos con VIP - Sistema de Tuning 192.99.78.133:7777 151/362 156.50 OZ:RP v1.89 Español - Spanish 12:00
#72 OZ Roleplay [S1] 5 a 7 vehículos con VIP - Sistema de Tuning 192.99.78.135:7777 151/361 156.47 OZ:RP v1.89 Español - Spanish 12:00
#32 Evolve-Rp.Ru | Server: 03 | x2 PayDay 185.169.134.91:7777 149/1000 311.00 Evolve-Rp.Ru Russia Russian 20:00
#128 Los Santos - Juego de Rol [samp.ls-rp.es] 147.135.27.141:7777 141/400 79.72 LS-RP v4.23.25 Español / Spanish 06:00
#129 Los Santos - Juego de Rol [samp.ls-rp.es] 147.135.91.191:7777 141/400 79.38 LS-RP v4.23.25 Español / Spanish 06:00
#131 Los Santos - Juego de Rol [samp.ls-rp.es] 147.135.9.218:7777 140/400 79.18 LS-RP v4.23.25 Español / Spanish 06:00
#133 Los Santos - Juego de Rol [samp.ls-rp.es] 147.135.27.142:7777 140/400 78.55 LS-RP v4.23.25 Español / Spanish 06:00
#53 •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Ðîê • Ìàãèÿ • Áàéêåðû • 46.174.54.184:7777 138/499 205.58 • ÄÅÌÎÍÛ • 22:00
#54 Online RolePlay | S3 | Àêöèÿ X2 51.77.60.20:7777 138/1000 204.97 Android | Mobile Russian 08:00
#109 Bhinneka Tunggal Ika Roleplay | SA:MP | Server uji This server requires a password to join 52.230.64.200:7777 136/250 97.61 BTI-RP v1.8 | And... Indonesia 12:00
#110 Gta San Andreas Career 45.134.221.76:9999 136/1000 97.08 CAREER : 1.3.7 ThaiLand 13:00
#24 | Trinity Roleplay ¹1 | 185.169.134.84:7777 135/970 375.15 Trinity GM v 7.98... Russian 08:00
#29 Rodina RP | Ñåâåðíûé îêðóã 185.169.134.62:8904 135/800 351.46 Rodina-rp Russian Russian 08:00
#57              Horizon Roleplay [hzgaming.net] 213.32.6.232:7777 135/500 193.56 HZ:RP v2.1.27 English 22:00
#52 Evolution Host [EN] Welcome to Los Santos 2 (Singleplayer feature 51.254.21.27:7777 134/400 214.53 Freeroam RP Cops ... English 06:00
#81 BrightSun | Roleplay en español 142.44.199.30:7777 130/400 132.86 BS:RP v1.16 - Rol... Español - Spanish
#27 Evolve-Rp.Ru | Server: 01 | x2 PayDay 185.169.134.67:7777 128/1000 358.53 Evolve-Rp.Ru Russia Russian 20:00
#40 Samp-Rp.Ru Legacy 185.169.134.22:7773 124/1000 269.03 Samp-Rp.Ru Russia Russian
#145 [CZ-SK/EN] SuperParba.eu - PartyServer [0.3.DL] 149.62.148.12:7777 121/998 67.68 RZE 10 English/Czech/Slovak 12:00
#34 Evolve-Rp.Ru | Server: 02 | x2 PayDay 185.169.134.68:7777 120/1000 304.17 Evolve-Rp.Ru Russia Russian 20:00
#69 DreamWorld RolePlay | www.dw-game.info 54.37.245.112:7777 116/1000 157.16 DWRPG v13.9 Macedonian 04:00
#31 Advance RolePlay Blue | X2 Exp 54.37.142.74:7777 114/1000 316.35 Advance RP Russian Russian 08:00
#122 Simple Role Play l 9lvl 25kk 500donate [0.3.7] 176.32.36.43:7777 114/320 87.06 « Samp-Rp » RUlUAlKZlBL 08:00
#38 | Trinity Roleplay ¹2 | 185.169.134.85:7777 106/970 286.62 Trinity GM v 7.98... Russian 08:00
#116 GTA Multigames | El mejor servidor de Zombies! 51.222.21.137:7777 99/400 88.59 Zombie Roleplay F... Eng Esp Bra Rus Pt 12:00

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next