• • Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •


tableGeneral Information

Hostname:• • Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •
IP/Port:46.174.54.184:7777
Ping (Beta):Testing...
Players:54/500
Avg. Players:225.68
Peak Players:497
Peak Players (24h):316
Game Mode:••• MMORPG •••
Language:• ÀÍÃÅËÛ •
Map:OCTPOB
Server Version:0.3.7-R2
Time:01:00
Website:http://www.samp-sektor.ru
Last Update:05:50:05, 14/05/2021
Rank:#52

userPlayers Online

IDNicknameScorePing

Sorry, there is a limitation in SA:MP which means servers with over 100 players online do not report detailed player data. Hence, we can not retrieve it.

tableGraphs

tableSignatures

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •

Signature for • •  Ñ Å Ê Ò Î Ð • • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ •